მსუსუ-ს უპირატესობა

მსუსუ-ს უნივერსიტეტი, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო  წარმოადგენს ყველაზე ცნობილ ,ავტორიტეტულ და პრესტიჟულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სხვა ჰუმანიტარულ დარგებში.

მსუსუ წარმოადგენს თანამედროვე და სტუმართმოყვარე ადგილს მბებარე უმსხვილეს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ინტელექტუალურ და კულტურულ ცენტრში- რუსეთში, დედაქალაქ მოსკოვში ,   სადაც შეუძლიათ ისწავლონ სტუდენტებმა ყველა ქვეყნიდან.

ამ მომენტისთვის მსუსუ  ახორციელებს გადასვლას მსოპლიოში მიღებულ მრავალდონიან განათლების სისტემაზე, რომელშიც შედის ბაკალავრის 4 წლიანი მომზადება,და საშუალება გააგრძელონ სწავლა მაგისტრის წოდების მისაღებად. ჩვენი უნივერსიტეტის ყველა სპეციალობისა და მიმართილების კურსდამთავრებულის  ძირითად განათლებაში დევს სწავლის გეგმა, რომლის  შესრულება აუცილებელი პირობაა დიპლომის მისაღებად. ასეთი სასწავლო გეგმები შემუშავებულია ყველა მიმართულებით,  სპეციალობით და სპეციალიზაციით,  რომლითაც მიმდინარეობს სწავლება.მათში შედის  ორი უცხო ენის  მომზადება დაასევე ჰუმანიტარული და სოციალურ -ეკონომიკური ციკლები. საერთო მათემატიკური და საბუნებისმეტყველო-სამეცნიერო,საერთოპროფესიონალური დისციპლინები,რომლების ჩვენი კურსდამთავრებულების საერთო საუნივერსიტეტო  განათლებაშია, ასევე სპეციალური დისციპლინის  ციკლი რომლის შესწავლაში შედის  სტუდენტის სპეციალური მომზადება,

გარდა ამ აუცილებელი გეგმისა და მისი შესრულების პირობით, სტუდენტს შეუძლია მოისმინოს ფაკულტატური კურსები და სეისწავლოს დამათებითი ენები.

მსუსუ მიილტვის ბოლონიის პროცესის მთლიან მონაწილეობაზე-საერთო ევროპული განათლების შექმნაზე. ეს ითვალისწინებს წამყვანი ევროპული უნივერსიტეტების  დიპლომების ურთიერთაღიარებას.სტუდენტთა  და პედაგოგთა აქტიურ გაცვლებს, ასევე გათვალისწინებულია  კურსდამთავრებულის  დიპლომზე ევროპული დანართის გაცემა.

მსუსუ იძლევა არა მხოლოდ ბრწყინვალე განათლებას არამედ უნიკალურ შესაძლებლობას მიიღოს პროფესიონალური კონტაქტები, რომლებიც გაგრძელდება სრავლის დამთავრების შემდეგაც.მსუსუ-ს აკადემიური საზოგადოება, წარმოადგენს კეთილგანწყობილ სფეროს სტუდენტებს შორის კომუნიკაციისა და უცხოელ სტუდენტებთან დამეგობრების.  ასეთ ატმოსფეროში დღევანდელ სტუდენტებს შეუძლიათ გაიცნონ მომავალი საერთაშორისო პოლიტიკის, სამართლისა და საზოგადოების  ლიდერები, უნივერსიტეტის მეგობრობა წლები გრძელდება და ხშირად ცხოვრების ბოლომდე გრძელდება, მიუხედავად სიშორისა  და სოციალური სტატუსისა.

სწავლის გარდა მსუსუ-ს სტუდენტები მონაწილეობას იღებენ  სხვადასხვა კონცერტებში, შეჯიბრებებში, და სხვა ღონისძიებებში. სხადასხვა სტუდენტური ორგანიზაციები ავსებენ სტუდენტური ცხოვრების კალენდარს,  და ტუ გავითვალისწინებთ იმასაც რომ მსუსუ მდებარეობ მოსკოვში, მსოფლიოს ერთერთ უდიდეს ქალაქში სტუდენტს წინ ეშლება უზარმაზარი შესაძლებლობა დავვენებისთვის, გართობისთვის, კულტურული გამდიდრებისთვის და თანამედროვე რუსეთის სხვადასხვაგვარობაზე.