Výhody MGIMO

MGIMO – Univerzita Ministerstva zahraničních věcí RF je v Rusku nejznámějším a nejprestižnějším vzdělávacím zařízením se zaměřením na mezinárodní vztahy a další humanitní obory. Jako taková si zároveň vydobyla největší autoritu. MGIMO, které se nachází v největším politickém, ekonomickém, intelektuálním a kulturním centru Ruska, tedy v hlavním městě Moskvě, je moderní a pohostinné místo ke studiu pro studenty z celého světa.

V současné době na MGIMO probíhá k přechod k celosvětově uznanému mnohoúrovňovému vzdělávacímu systému, který zahrnuje čtyřletou bakalářskou přípravu s možností pokračování ve formě magisterského studia. Základem systému výuky na MGIMO ve všech specializacích a studijních oborech je studijní plan, jehož vyplnění je pro každého nezbytným předpokladem pro obdržení diplomu o vysokoškolském vzdělání.Studijní plány byly navrženy zvlášť pro každou specializaci, zaměření a studijní obor, podle nichž probíhá studium. Součástí studijních plánů je studium dvou cizích jazyků a cykly společných humanitních a sociálně ekonomických, společných matematických, přírodovědných a obecně profesionálních disciplin, které vytváří základ univerzitního vzdělání našeho absolventa, a rovněž cyklus speciálních disciplin, v jejichž průběhu je realizována specializovaná příprava studentů. Kromě tohoto povinného plánu, ovšem při splnění podmínky jeho plnění, mohou studenti navštěvovat dobrovolné přednášky a učit se dalším jazykům.

Univerzita MGIMO usiluje o plnou účast v Boloňském procesu – programu s cílem vytvořit jednotný celoevropský vzdělávací prostor. To přepokládá vzájemné uznávání diplomů MGIMO a předních evropských univerzit a možnost aktivních vzájemných výměn studentů a učitelů. Udělování známek probíhá v souladu s požadavky ECTS, funguje Evropský systém vzájemného uznání kreditů (ECTS). Je umožněno vydání evropské přílohy k diplomu.  Existuje řada dvojitých magisterských studijních oborů s partnerskými univerzitami, přičemž po jejich dokončení získává student jak diplom MGIMO, tak i diplom partnerské vysoké školy.

MGIMO poskytuje nejen vynikající vzdělaní, ale rovněž unikátní možnost získat pracovní kontakty, které se budou rozvíjet i po završení studia. Adademická komunita MGIMO je prostředím sociálně přiznivým ke komunikaci studentů, absolventů i učitelů, kteří jsou velmi přístupní a mají vlídný vztah k zahraničním studentům. V takovém prostředí se mohou současní studenti seznámit s budoucími vysoce postavenými představiteli mezinárodními politiky, práva, byznysu či občanského života. Přátelství vytvořené na Univerzitě často zůstává po celý život a bývá udržováno nehledě na vzdálenost, rozdíl v sociálním statusu či další okolnosti.

Kromě toho se studenti MGIMO  učastní různých koncertů, večírků, utkání a dalších společenských akcí, které i sami organizují. Rozličné studentské organizace doplňují kalendář studentského života o zajímavé události. A když uvážíme, že MGIMO se nachází v Moskvě, jednom z největších měst na světě, studentu se otevírají opravdu široké možnosti k odpočinku a ke kulturnímu obohacení, stejně jako přístup k rozmanitosti a energičnosti dnešního Ruska.